Kamatkötelezettségek nettó pozitív számlaegyenleg esetén

Az alábbi esetekben kamatkötelezettség keletkezik a számlán még akkor is, ha összességében nettó követel (long) készpénzegyenleggel rendelkezik: 

1. Egy adott devizából a számla egyenlege tartozik (short).

Ha például egy számla 5 000 USD összegű pozitív nettó készpénzegyenlege 8 000 USD követel egyenlegből és 3 000 USD-nek megfelelő EUR tartozik egyenlegből áll össze, akkor a számlán a negatív EUR egyenleg után kamatkötelezettség keletkezik. Ezt a kötelezettséget nem ellentételezi a pozitív USD egyenleg, mivel az nem éri el az 1. sáv szerinti 10 000 USD szintet, ami fölött kamatbevétel keletkezne.  

A számlatulajdonosoknak fontos tisztában lenniük azzal, hogy amennyiben egy olyan devizában denominált értékpapírt vásárolnak, amely devizát nem tartanak a számlájukon, az IBKR az ügylet elszámolóházzal történő elszámolása érdekében hitelt hoz létre a kérdéses devizában. Amennyiben Ön el kívánja kerülni az ilyen hiteleket és a kapcsolódó kamatokat, akkor az ügylet megkötése előtt vagy befizetést kell teljesítenie a számlájára a szükséges devizában, vagy át kell váltania a számláján tartott készpénz egyenleget az Ideal Pro (25 000 USD-t meghaladó egyenlegek esetén) vagy a kerekítetlen kötésegységek („odd lot”, 25 000 USD alatti egyenlegek esetén) használatával. 

2. A követel egyenleg elsősorban értékpapírok shortolásának a hozamából tevődik össze. 

Ha például egy számla 12 000 USD összegű pozitív nettó készpénzegyenlegének összetétele: 6 000 USD tartozik egyenleg az értékpapír alszámlán (az esetleges short részvénypozíciók piaci értékével csökkentve), valamint 18 000 USD piaci értékű short részvény követel egyenleg, akkor a számlán az 1. sávba tartozó 6 000 USD összegű tartozik egyenleg után kamatkötelezettség keletkezik, ugyanakkor a short részvény követel egyenlegen nem keletkezik kamatbevétel, mivel az elmarad az 1. sáv szerinti 100 000 USD szinttől.

3. A követel egyenleg tartalmaz elszámolatlan pénzeszközöket.

Az IBKR kizárólag az elszámolt pénzeszközök alapján határozza meg a kamatkötelezettségeket és a kamatbevételeket. A számlatulajdonosnak egy értékpapír megvételéhez felvett hitel után egészen a vételi tranzakció elszámolásáig nem kell kamatot fizetnie, és ugyanígy a számlatulajdonos kamatjóváírásra vagy egy tartozik egyenleggel szembeni beszámításra sem jogosult egy értékpapír eladásából származó pénzeszközök után a tranzakció elszámolásáig (tehát amikor az elszámolóház jóváírja az összeget az IBKR számláján).

 

„EMIR”: kereskedési adattáraknak történő jelentéstételi kötelezettségek, és az Interaktive Brokers szolgáltatásai, amelyekkel megkönnyítjük Önnek ezen kötelezettségek teljesítését

 

1. Háttér: 2009-ben a G20 országok vállalták, hogy reformokat vezetnek be, amelyek célja az átláthatóság növelése és a partnerkockázat csökkentése a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek piacán a 2008-as pénzügyi válságot követően. Az Európai piaci infrastruktúra rendelet („EMIR”) volt az a jogi aktus, amely bevezette ezen vállalások többségét az EU-ban. Az EMIR egy Európai Uniós rendelet, amely 2012. augusztus 16-án lépett hatályba.
 
2. Az EMIR értelmében jelentéstételi kötelezettség alá eső pénzügyi instrumentumok és eszközosztályok: az alábbi eszközosztályok tőzsdén kívül és tőzsdén kereskedett származtatott ügyletei: hitel, kamat, tőke, áru és deviza származtatott ügyletek. A jelentéstételi kötelezettség nem vonatkozik a tőzsdén kereskedett warrantokra.
 
3. Kire vonatkoznak az EMIR szerinti jelentéstételi kötelezettségek: A jelentéstételi kötelezettségek általában minden, az EU-ban székhellyel rendelkező szerződő félre vonatkoznak, a természetes személyek kivételével. A kötelezettségek alanyai:
* Pénzügyi szerződő felek („PSZF”)
* Az elszámolási értékhatárt átlépő nem pénzügyi szerződő felek („NPSZF+”)
* Az elszámolási értékhatárt át nem lépő nem pénzügyi szerződő felek („NPSZF-”)
* Az EU-n kívüli harmadik országbeli szervezetek („HOSZ”) bizonyos korlátozott esetekben
 
A jelentéstételi kötelezettség lényegében minden, az EU-ban székhellyel rendelkező szervezetre vonatkozik, amely származtatott ügyletet kötött.
 
4. Pénzügyi szerződő felek („PSZF”): bankok, befektetési vállalkozások, hitelintézetek, biztosítók, ÁÉKBV-k, nyugdíjkonstrukciók és alternatívbefektetésialap-kezelők („ABAK”) által kezelt alternatív befektetési alapok. Az alternatív befektetési alap („ABA”) csak akkor válik pénzügyi szerződő féllé, ha az alapkezelő rendelkezik az Alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló irányelv („ABAK irányelv”) szerinti engedéllyel, így egy EU-n kívüli alapra is vonatkozhatnak az EMIR szerinti jelentéstételi követelmények.
 
5. Nem pénzügyi szerződő fél („NPSZF”): A nem pénzügyi szerződő fél az EU-ban székhellyel rendelkező vállalkozás, amely nem minősül pénzügyi szerződő félnek vagy központi szerződő félnek („KSZF”), pl. elszámolóháznak. Az NPSZF-eknek kevesebb kötelezettségük van, mint a PSZF-eknek. Ha azonban egy NPSZF átlépi az „elszámolási értékhatárt”, bekerül az NPSZF+ kategóriába, és ekkortól szinte azonos kötelezettségek vonatkoznak rá, mint a PSZF-ekre (ideértve a biztosítékeszközökre és értékelésekre vonatkozó jelentéseket is). Az elszámolási értékhatárt át nem lépő NPSZF-ek megnevezése: NPSZF-. A gyakorlatban a természetes személyeken (tehát a magánszemélyeken vagy egy közös számlát használó magánszemélyeken) kívül
mindenki az NPSZF- kategóriába tartozik, így jelentési kötelezettsége van.
 
AZ INTERACTIVE BROKERS JELENTÉSTÉTELI SZOLGÁLTATÁSAI SEGÍTSÉGÉVEL EGYSZERŰEN TELJESÍTHETI JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉGEIT
 
6. Milyen szolgáltatásokat kínál az Interactive Brokers az ügyfeleknek, amivel megkönnyíti a jelentéstételi kötelezettségeik teljesítését, tehát kínál-e kiszervezett szolgáltatásokat a kereskedési jelentésekhez, illetve a LEI kódok kiadásának megkönnyítéséhez: Ahogy fentebb említettük, mind a PSZF-ek, mind az NPSZF-ek kötelesek bejelenteni a (tőzsdén kívüli és tőzsdei) tranzakcióik adatait engedélyezett Kereskedési Adattáraknak. Ezt a kötelezettséget lehet közvetlenül egy Kereskedési Adattárnak teljesíteni, vagy kiszervezni a jelentéstétel operatív vonatkozásait a másik szerződő félnek vagy egy harmadik félnek (aki benyújtja a jelentéseket az ügyfél nevében).
 
Az Interactive Brokers célja, hogy megkönnyítse a LEI kódok kiadását, és kiszervezett jelentéstételi szolgáltatásokat kínáljon azon ügyfeleinek, akik megbízásából ügyleteket hajt végre és számol el, feltéve, hogy ehhez az ügyfél hozzájárul, illetve hogy ez operatív, jogi és szabályozói akadályba nem ütközik.
 
Amennyiben Ön az EMIR jelentéstételi kötelezettségek hatálya alá tartozik, hamarosan be fog tudni jelentkezni az IB számlakezelő rendszerbe, ahol LEI kódot igényelhet, illetve kiszervezheti a jelentéstételi feladatait az Interactive Brokersnek.
 
Terveink szerint szolgáltatásunk az értékelési jelentésekre is ki fog terjedni, amennyiben és ameddig ez jogi és szabályozói szempontból megengedhető az Interactive Brokers számára, feltéve, hogy a partner ilyen jelentéstételre kötelezett (azaz amennyiben a partner a PSZF vagy az NPSZF+ kategóriába tartozik).
 
Ennek további feltétele, hogy az Interactive Brokers a jelentéstétel során a saját kereskedési értékelési módszereit alkalmazza.
 
7. Kiszervezhető-e az EMIR szerinti jelentéstétel: Az EMIR lehetővé teszi bármely szerződő fél számára a jelentéstétel kiszervezését egy harmadik félnek. Amennyiben egy szerződő fél vagy KSZF harmadik félnek szervezi ki a jelentéstételt, végső soron továbbra is ő marad a felelős a jelentéstételi kötelezettség teljesítéséért. Hasonlóképpen, a másik szerződő fél vagy a KSZF köteles biztosítani, hogy a harmadik fél, akihez a jelentéstételi kötelezettségét kiszervezte, helyesen készítse el a jelentéseket. A brókerek és kereskedők nem kötelesek jelentéseket benyújtani, amikor kizárólag megbízás alapján járnak el. Ha egy tömbösített megbízás miatt egyidejűleg több tranzakcióra kerül sor, minden egyes tranzakciót be kell jelenteni.
 
ALAPOK ÉS RÉSZALAPOK - Az EMIR szerinti kötelezettségek a másik szerződő félre vonatkoznak, ami lehet az alap vagy a részalap. A tranzakcióban megbízóként részt vevő alap vagy részalap köteles nyilatkozni a saját besorolásáról (PSZF, NPSZF+ vagy NPSZF-), a jelentéstétel kiszervezésére való jogosultságáról és a Jogi Személy Azonosító („LEI”) kódjáról.
 
8. Az EMIR 1. cikk (4) és (5) bekezdése szerinti kivételek: Az EMIR 1. cikk (4) és (5) bekezdése a besorolásuk alapján mentesít egyes jogi személyeket az EMIR-ben előírt kötelezettségek némelyike vagy mindegyike alól. Jelesül az 1. cikk (4) bekezdése alapján mentesülő jogi személyek az EMIR-ben előírt valamennyi kötelezettség aló mentesülnek, míg az 1. cikk (5) bekezdése alapján mentesülő jogi személyek a jelentéstételi kötelezettség kivételével mentesülnek valamennyi kötelezettség alól, tehát esetükben a jelentéstételi kötelezettség továbbra is fennáll.
 
9. Az EMIR 1. cikk (4) és (5) bekezdése alapján mentesülő jogi személyek: Eleinte az 1. cikk (4) bekezdése kizárólag az európai jegybankokra, az államadósság kezelésével megbízott vagy abban részt vevő uniós közintézményekre valamint a Nemzetközi Fizetések Bankjára vonatkozott. Később
az 1. cikk (4) bekezdése szerinti mentességet kiterjesztették az Egyesült Államok és Japán jegybankjaira és államadósságot kezelő intézményeire is. A Bizottság jelezte, hogy a jövőben további külföldi jegybankok és adósságkezelő intézmények is felkerülhetnek a listára, amennyiben a Bizottság kielégítő módon meg tud győződni arról, hogy egyenértékű szabályozás érvényesül az érintett harmadik országokban. Az 1. cikk (5) bekezdése nagy vonalakban a jogi személyek alábbi kategóriáinak nyújt mentességet:
- Multilaterális fejlesztési bankok;
- Központi kormányzati tulajdonban álló és a központi kormányzat által garantált nem kereskedelmi, közszektorbeli intézmények; és
- Az európai pénzügyi stabilitási eszköz és az európai stabilitási mechanizmus.
 
10. Tőzsdén kívül és tőzsdén kereskedett származtatott ügyletek: Az ESMA 1. szintű szabályozása, végrehajtástechnikai standardjai, illetve szabályozástechnikai standardjai nem tesznek különbséget a tőzsdén kereskedett származtatott ügyletek és a tőzsdén kívüli kontraktusok között.
 
A kontraktus azonosítása egy egyedi termékazonosító használatával történik. Emellett a tranzakciókhoz szükséges egy egyedi ügyletazonosító is. Amennyiben nem jön létre a termékazonosítók globálisan elfogadott rendszere, már létezik egy javaslat, ami a Nemzetközi értékpapír-azonosító számok (International Securities Identification numbers, ISIN), az Alternatív instrumentumazonosító számok (Alternative Instruments Identifiers, AII), vagy a Pénzügyi instrumentumok besorolási kódjai (Classification of Financial Instruments Codes, CFI) alkalmazását kínálja alternatív megoldásként.
 
11. Az Interactive Brokers által igénybe vett kereskedési adattár: az Interactive Brokers (U.K.) Limited a CME ETR szolgáltatásait veszi igénybe, ami a CME Csoport tagja.
 
12. Jogi Személy Azonosító („LEI”) kódok kiadása
 
A származtatott ügyleteket kötő minden EU szerződő félnek rendelkeznie kell LEI kóddal a jelentéstételi kötelezettsége teljesítése érdekében. A LEI kód a szerződő fél adatok bejelentése során kerül felhasználásra.
 
A LEI egy jogi személyhez vagy struktúrához rendelt egyedi azonosító vagy kód, ami lehetővé teszi a pénzügyi tranzakciókban részt vevő szerződő felek egyértelmű azonosítását.
 
„EMIR”: A kereskedési adattár felé történő jelentéstételi kötelezettségre vonatkozó további információk
 
13. Az értékhatárok, amelyek meghatározzák, hogy egy PSZF a PSZF+ vagy PSZF- kategóriába tartozik-e: Az alábbi elszámolási értékhatárok bármelyikének átlépése a PSZF+ kategóriába való besorolást eredményez. A pozíciókat a névleges 30 napos gördülő átlag alapján kell kiszámítani:
• 1 milliárd EUR bruttó névleges érték tőzsdén kívüli származtatott hitelügyletek esetén;
• 1 milliárd EUR bruttó névleges érték tőzsdén kívüli származtatott részvényügyletek esetén;
• 3 milliárd EUR bruttó névleges érték tőzsdén kívüli származtatott kamatügyletek esetén;
• 3 milliárd EUR bruttó névleges érték tőzsdén kívüli származtatott devizaügyletek esetén; és
• 3 milliárd EUR bruttó névleges érték tőzsdén kívüli származtatott áruügyletek, valamint a fentiekben nem nevesített, más tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetén.
 
Az elszámolási értékhatár átlépésének kiszámításához a PSZF köteles összesíteni a cégcsoporthoz tartozó valamennyi nem pénzügyi vállalkozás ügyleteit is (és meghatározni, hogy a kérdéses vállalkozások az EU-n belül vagy kívül működnek), és a kapott eredményből kivonni a fedezeti vagy treasury céllal kötött ügyletek értékét. Ebben az összefüggésben a „fedezeti ügylet” kifejezés olyan ügyletet takar, amely objektíven mérhető módon csökkenti a PSZF vagy a cégcsoportja kereskedelmi, illetve treasury finanszírozási tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó kockázatokat.
 
14. Kitettségek bejelentése: a PSZF-ek és az NPSZF+-ok kötelesek jelentést tenni az alábbiakról:
 
* Minden egyes szerződés piaci értéken és modell szerinti értéken történő értékelése
* A felajánlott biztosítékeszközök részletes adatai ügyfél vagy portfólió alapon (tehát ahol a biztosítékeszközök értékének kiszámítása egy adott ügyletcsoportból eredő nettó pozíciók alapján, és nem ügyletenként kerül sor)
 
15. Kereskedési adattáraknak történő jelentések ütemezése: A jelentéstétel első napja 2014. február 12.:
 
* Február 12-én vagy azt követően kötött új ügyletek, kereskedési nap +1 alapon;
* 2014. február 12-ig be kellett jelenteni egy kereskedési adattárnak minden olyan, 2012. augusztus 16-án vagy azt követően kötött ügyletből eredő nyitott pozíciót, amely 2014. február 12-én még nyitott volt;
* 2014. május 13-ig be kellett jelenteni egy kereskedési adattárnak minden olyan, 2012. augusztus 16-a előtt kötött ügyletből eredő nyitott pozíciót, amely 2014. február 12-én még nyitott volt;
* Az értékeléseket és biztosítékeszközöket 2014. augusztus 12-ig be kellett jelenteni egy kereskedési adattárnak;
* 2017. február 12-ig be kellett jelenteni egy kereskedési adattárnak minden olyan, 2012. augusztus 16-án, azelőtt vagy azt követően kötött ügyletet, amely 2014. február 14-én már nem volt nyitott.
 
16. Mit kell bejelenteni és mikor: Információkat kell bejelenteni minden egyes ügylet szerződő feleiről (szerződő fél adatok), és magukról az ügyletekről is (általános adatok).
 
A bejelentendő szerződő fél adatok 26, míg az általános adatok 59 tételből állnak. Ezen tételeket az ESMA kereskedési adattáraknak jelentendő minimális adatokra vonatkozó szabályozástechnikai standardjaihoz fűzött melléklet 1. és 2. számú táblázata tartalmazza.
 
A szerződő felek és KSZF-ek az alábbi esetekben kötelesek jelentést benyújtani:
 
* egy ügylet megkötésekor
* egy ügylet módosításakor
* egy ügylet megszűnésekor
 
A jelentést legkésőbb az ügylet megkötésének, módosításának vagy megszűnésének a napját követő munkanapon kell benyújtani.
 
17. Mit kell bejelenteni és ki felel a jelentés benyújtásáért: A jelentéstételi kötelezettség mind a tőzsdén kívüli, mind a tőzsdei származtatott ügyletekre vonatkozik. A jelentéstételi kötelezettség alanyai az ügylet szerződő felei, függetlenül azok besorolásától. Felhívjuk a figyelmét a következőkre:
 
* Az értékelésekről és biztosítékeszközökről kizárólag a PSZF-ek és az NPSZF+-ok kötelesek jelentést benyújtani.
* Általában minden ügyletet mindkét szerződő fél köteles bejelenteni.
 
A JELEN TÁJÉKOZTATÁS KIZÁRÓLAG AZ INTERACTIVE BROKERS ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT ÜGYFELEKNEK SZÓLÓ IRÁNYMUTATÁS.
 
MEGJEGYZÉS: A FENTI INFORMÁCIÓK NEM TEKINTHETŐK A RENDELET ÁTFOGÓ, KIMERÍTŐ VAGY VÉGLEGES ÉRTELMEZÉSÉNEK, HANEM KIZÁRÓLAG AZ ESMA EMIR RENDELET ÉS AZ ABBÓL EREDŐ, KERESKEDÉSI ADATTÁRAK FELÉ TÖRTÉNŐ JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZEFOGLALÓJÁNAK.

 

Multi-Currency Trading at IBKR Central Europe

 
For Cash accounts (one without investment loan permissions), client can trade foreign products in all 10 supported currencies.
 
For example: Client with a cash account wants to buy a US stock. Our system will check if the client has sufficient available funds in USD or other supported currencies to cover 100% of the trade and, if so, the order will be sent to the exchange.
 • If client has enough balance in USD, it will be used for execution of the order.
 • If not, IBCE will automatically convert an equivalent amount of USD from other supported currencies with a positive balance.
 • If the same client wishes to sell his USD denominated security at a later date, IBCE will NOT convert the proceeds back to one of the supported currencies.
 • Client can use proceeds in USD for purchasing US stocks or withdraw them.
 • Conversion to other currencies not connected to withdrawing funds is not allowed.
 • Client can withdraw funds in Major Currencies, Home currency and positive balances held in the account. If the client wants to withdraw funds, the system checks first if there is sufficient available funds in the requested or other supported currencies to cover 100% of the withdrawal amount. If there is no sufficient funds in the requested currency, IBCE will automatically convert positive balances in the supported currencies to the requested one.
For Margin accounts (investment loan accounts), you can trade foreign products in supported currencies and have transactions that result in negative cash balances.
 
For example: Client with a margin account wants to buy an EU stock. Our system will check if the client has sufficient available funds in EUR or other supported currencies to meet initial margin requirements, and, if so, the order will be sent to the exchange.
 • If client borrows EUR, he can decide what to do with the negative EUR balance. This negative balance can be closed by converting from any other supported currency or remain in the account.
 • If the same client wishes to sell his EUR denominated security at a later date, IBCE will NOT convert the proceeds back to one of the supported currencies.
 • Client can use proceeds in EUR for purchasing EU stocks or withdraw them.
 • Conversion to other currencies not connected to withdrawing funds is not allowed.
 • Client can withdraw funds in Major Currencies, Home currency and positive balances held in the account. If the client wants to withdraw funds, the system checks first if there is sufficient available funds in the requested or other supported currencies to cover 100% of the withdrawal amount. If there is no sufficient funds in the requested currency, IBCE will automatically convert positive balances in the supported currencies to the requested one.
 
Please Note:
 • IBCE does NOT charge clients for automatic currency conversion.
 • Commissions for currency conversion used for closing a negative balance are presented on our website.
 • Supported currency is a currency in which client can make deposits and hold a positive balance: EUR, USD, CHF, GBP, HUF, CZK, PLN, NOK, DKK and SEK.
 • Major currencies: USD and EUR.
 • Home currency: Currency of client’s country of legal residence.
 
 
For Cash accounts (one without investment loan permissions), you can trade foreign products in non-supported currencies. IBCE will auto convert the value of the transaction from the positive balance in supported currencies held in the account.
 
For example: Client with a cash account wants to buy a CAD stock. Our system will check if the client has sufficient available funds in the supported currencies to cover 100% of the trade and, if so, the order will be sent to the exchange.
On trade date, IBCE will automatically convert an equivalent amount of CAD from the positive balance in supported currencies held in the account, leaving no residual CAD cash balance in the account at the end of the day.
 • If the same client wishes to sell his CAD denominated security at a later date, IBCE will auto convert the proceeds back to the base currency.
 • The same process occurs when cash flows are generated from positions (e.g. dividends, interest). Conversion takes place when the cash is credited to or debited from the account, not when it is accrued.
For Margin accounts (one without investment loan permissions), you can trade foreign products in non-supported currencies and have transactions that result in negative cash balances. Proceeds and all positive balances in non-supported currencies will be automatically converted back to the base currency.
 
For example: Client with a margin account wants to buy a CAD stock. Our system is checking if the client has sufficient available funds in supported currencies to meet initial margin requirements and, if so, the order will be sent to the exchange.
 • Client can decide what to do with the negative CAD balance. This negative balance can be closed by converting from any other supported currency or remain in the account.
 • If the same client wishes to sell his CAD stock at a later date, IBCE will automatically convert the proceeds to the base currency as CAD is not a supported currency.
 
Please Note:
 • IBCE does NOT charge clients for automatic currency conversion.
 • Commissions for currency conversion used for closing a negative balance are presented on our website.
 • Supported currency is a currency in which client can make deposits and hold a positive balance: EUR, USD, CHF, GBP, HUF, CZK, PLN, NOK, DKK and SEK.
 
 
Currency conversion at IBCE must be connected to an investment service transaction (purchasing a stock, for instance) and its resulting cash flows. To comply with this regulation, clients can make a currency conversion in a trading platform only to close the negative balance from borrowing. In other cases, IBCE makes a conversion automatically.
 • For Margin accounts, the client can open long positions that create cash debits (loans) in any currency. IBCE will not auto-convert your transaction but will create an investment loan in the currency of the trade. It will be the client’s discretion when to initiate a currency conversion to close the negative balance in part or in full.
 • For Cash accounts, the client CANNOT open long positions that create cash debits (loans). Nevertheless, client can open long positions in any foreign product regardless of the currency in which it is denominated. IBCE will auto convert the value of the transaction from the positive balance in supported currencies held in the account.
 • For both Margin and Cash accounts, any positive cash that is generated as the result of a trade or cash flows from a position you hold (e.g. dividends, coupon, interest) will NOT be auto-converted if it is the supported currency (EUR, USD, CHF, GBP, HUF, CZK, PLN, DKK, SEK and NOK).
 • For both Margin and Cash accounts, any positive cash that is generated as the result of a trade or cash flows from a position you hold (e.g. dividends, coupon, interest) will be auto-converted if it is NOT the supported currency.
 • For both Margin and Cash accounts, the client can withdraw funds in Major Currencies, Home currency and positive balances held in the account. If the client wants to withdraw funds, the system checks first if there is sufficient available funds in the requested or other supported currencies to cover 100% of the withdrawal amount. If there is no sufficient funds in the requested currency, IBCE will automatically convert positive balances in the supported currencies to the requested one.
 • For both Margin and Cash accounts, the client can use the option “Withdraw All Available Cash”, which allows to withdraw all available funds in one currency: Major Currencies or Home currency. IBCE will automatically convert positive balances in the supported currencies to the requested one without leaving residuals.
 
Please Note:
 • IBCE does NOT charge clients for automatic currency conversion.
 • Commissions for currency conversion used for closing a negative balance are presented on our website.
 • Supported currency is a currency in which client can make deposits and hold a positive balance: EUR, USD, CHF, GBP, HUF, CZK, PLN, NOK, DKK and SEK.
 • Major currencies: USD and EUR.
 • Home currency: Currency of client’s country of legal residence.
 • System shows the projected Cash Available for Withdrawal. The final withdrawal amount may differ from the requested due to fluctuation in currency exchange rates. 
 • Interactive Brokers Central Europe accounts are not allowed to withdraw funds on margin due to regulatory reasons.
 • The same currency pairs can be traded as Forex CFD. Contracts For Difference are complex instruments, and we invite you to carefully review the CFDs risk warnings before trading these instruments.
 
 
IBCE clients can make deposits in all 10 Supported Currencies.
 
Withdrawals are allowed in Major currencies, Home currency and positive balances held in the account. If the client wants to withdraw funds, the system checks first if there is sufficient available funds in the requested or other supported currencies to cover 100% of the withdrawal amount. If there is no sufficient funds in the requested currency, IBCE will automatically convert positive balances in the supported currencies to the requested one.
 
Client can use the option “Withdraw All Available Cash”, which allows to withdraw all available funds in one currency: Major Currencies or Home currency. IBCE will automatically convert positive balances in the supported currencies to the requested one without leaving residuals.
 
 
Please Note:
 • IBCE does NOT charge clients for automatic currency conversion.
 • Supported currency is a currency in which client can make deposits and hold a positive balance: EUR, USD, CHF, GBP, HUF, CZK, PLN, NOK, DKK and SEK.
 • Major currencies: USD and EUR.
 • Home currency: Currency of client’s country of legal residence.
 • System shows the projected Cash Available for Withdrawal. The final withdrawal amount may differ from the requested due to fluctuation in currency exchange rates. 
 • Interactive Brokers Central Europe accounts are not allowed to withdraw funds on margin due to regulatory reasons.
 • The changes mentioned above are effective since October 17, 2022.
 
 

 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS AZ OROSZ RUBELLEL (RUB) KAPCSOLATBAN

 

Számos más pénzintézethez hasonlóan az IBKR is csökkentette az orosz rubellel („RUB”) szembeni kitettségét, és beszüntetett minden orosz rubelben bonyolított pénztári szolgáltatást, ideértve minden kifizetést és devizaátváltást is.

Az intézkedések részletei az alábbiak:

RUB befizetések: Az IBKR többé már nem fogadja el a RUB befizetéseket.  Minden RUB befizetést vissza fogunk utasítani.

Az IBKR rendszeres időközönként át fogja váltani a RUB egyenlegeket amerikai dollárra vagy euróra annak függvényében, hogy az adott ügyfél melyik IBKR tagvállalatnál vezeti a számláját.  A devizaátváltással kapcsolatos részletekről az IBKR Tudástárban olvashat bővebben.

  • Az IBKR a RUB egyenlegeket USD-re vagy EUR-ra váltja át, a számlavezető IBKR tagvállalat függvényében:

IBKR tagvállalat

Céldeviza

IBLLC

USD

IBCE

EUR

IBUK

EUR

IBIE

EUR

Minden más

USD

RUB kifizetések: Az IBKR jelenleg nem teszi lehetővé a RUB pénznemben történő pénzfelvételt.

Alapdeviza: Az IBKR jelenleg nem teszi lehetővé az ügyfelek számára, hogy a RUB-ot tartsák meg alapdevizaként.  Ha korábban a RUB volt az alapdevizája, azt átváltottuk USD-re vagy EUR-ra, attól függően, hogy melyik IBKR tagvállalat vezeti az Ön számláját (lásd a fenti táblázatot).

Az IBKR teljes mértékben elkötelezett az összes szankciós szabály betartása mellett. Nagyra értékeljük az együttműködését, és hogy minket bízott meg a számlája vezetésével.

 

 

IMPORTANT NOTICE REGARDING THE RUSSIAN RUBLE (RUB)

 

In line with many financial institutions, IBKR has reduced exposure to the Russian Ruble, (“RUB”) and has discontinued all cashiering services for Russian Rubles, including all withdrawals and currency conversions.

Specifically:

Deposits in RUB: IBKR is no longer accepting deposits of RUB.  Any deposit in RUB will be rejected.

IBKR will periodically convert RUB balances to USD or EUR, depending on the IBKR entity with which you have an account.  

  • IBKR will convert RUB to USD or EUR according to your IBKR entity:

IBKR Entity

Target Currency

IBLLC

USD

IBCE

EUR

IBUK

EUR

IBIE

EUR

All Others

USD

Withdrawals in RUB: IBKR is not able to accommodate RUB withdrawals at this time.

Base Currency: IBKR does not currently allow clients to maintain RUB as their base currency.  If you previously used RUB as your base currency, we converted it to USD or EUR depending on which IBKR entity your account is with (see chart above).

IBKR is fully committed to complying with all applicable sanctions laws. We appreciate your cooperation and your business.

 

 

Mi történik, ha olyan devizában denominált termékkel kereskedem, amit nem tartok a számlámon?

Egy adott termék megvásárlásához és elszámolásához szükséges deviza típusát nem az IBKR, hanem a terméket jegyző tőzsde határozza meg. Ha például Ön egy olyan devizában denominált értékpapír megvásárlására irányuló ügyletet köt, amely devizával nem rendelkezik, feltéve ugyanakkor, hogy Ön rendelkezik fedezeti számlával és elégséges fedezeti hozzáféréssel, akkor az IBKR hitelt fog nyújtani Önnek a kérdéses összegben. Ennek az az oka, hogy az IBKR-nek kizárólag a megjelölt devizában van lehetősége elszámolni a kérdéses ügyletet az elszámolóházzal. Amennyiben Ön nem kíván ilyen hitelt felvenni és megfizetni a kapcsolódó kamatokat, akkor először vagy (i) befizetést kell teljesítenie a számájára a szükséges devizában és összegben, vagy (ii) át kell váltania a számláján lévő megfelelő összeget, vagy az IdealPro (25 000 USD-t vagy annak megfelelő más devizát meghaladó összegek esetén), vagy kerekítetlen kötésegységek (25 000 USD-t vagy annak megfelelő más devizát el nem érő összegek esetén) használatával, amelyek közül mindkettő elérhető a TWS alkalmazáson keresztül.

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy miután Ön lezár egy adott devizában denominált értékpapír-pozíciót, a hozam ugyan abban a devizában marad, függetlenül attól, hogy a kérdéses deviza az Ön által a számlájához választott Alapdeviza-e vagy sem. Ennek megfelelően az ilyen hozam árfolyamkockázatnak lesz kitéve az Alapdevizával szemben mindaddig, amíg Ön át nem váltja azt, vagy fel nem használja a hozamot egy másik, azonos devizában denominált termék megvételéhez

A stop megbízások alkalmazásával kapcsolatos további információk

Bár alapértelmezés szerint az ügyfeleink saját maguk nyújtják be a megbízásaikat közvetlenül a TraderWorkstation, az Ügyfélportál vagy az IBKR Mobile alkalmazásban, az IBKR brókeri támogatást nyújt egyes kötések vonatkozásában az alábbiakban részletezett esetekben. 

1. Nagy vagy összetett megbízások - azon ügyfelek, akik nagy vagy összetett megbízásokat nyújtanak be, ahol a kötésméret legalább 100 opciós kontraktus vagy legalább 10 000 részvény, igénybe vehetik a Broker Assisted Block Desk nevű különleges szolgáltatásunkat. A Broker Assisted Block Desk szolgáltatás pozíciók nyitásakor és zárásakor is elérhető, és a munkatársak számának köszönhetően azonnali hozzáférést nyújt várakozási idő nélkül. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ezen szolgáltatáson keresztül végrehajtott kötésekre a közvetlenül benyújtott megbízásokhoz képest magasabb jutalékkulcsok vonatkoznak. Mivel a jutalékkulcsok a terméktípus és a terméket jegyző tőzsde függvényében változnak, javasoljuk, hogy kérjen közvetlen árajánlatot az 1-203-618-4030 telefonszámon. További információkért kérjük, látogasson el a „Broker Assistance” weboldalra az alábbi linken. 

2. Vészhelyzeti pozíciózárás - amennyiben az ügyfél átmenetileg nem fér hozzá a kereskedési platformhoz, és szeretne lezárni egy pozíciót, ehhez támogatást kaphat, ha felveszi a kapcsolatot valamelyik Ügyfélszolgálati Központunk Closing Order Desk szolgálatával. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a szolgáltatás kizárólag a pozíciók zárását szolgálja, és a telefonos megbízásbenyújtás esetén alkalmazott jutalékfelárat von maga után. Ezen jutalékfelár összege a számla Alapdevizájának függvényében változik. USD-alapú számlák esetén a felár 30 USD (a rendes jutalékokon felül).

IBKR Metals CFDs – Facts and Q&A

Overview: 

The following article is intended to provide a general introduction to London Gold and Silver Contracts for Differences (CFDs) issued by IBKR.

Please follow these links for information on IBKR Share CFDs, Index CFDs and Forex CFDs.

Risk Warning
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.

68.7% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with IBKR.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the
high risk of losing your money.

 

ESMA Rules for CFDs (Retail Clients only)
The European Securities and Markets Authority (ESMA) has enacted new CFD rules effective 1st August
2018.

The rules include: 1) leverage limits on the opening of a CFD position; 2) a margin close out rule on a per
account basis; and 3) negative balance protection on a per account basis.

The ESMA Decision is only applicable to retail clients. Professional clients are unaffected.
Please refer to the following articles for more detail:

ESMA CFD Rules Implementation at IBKR (UK) and IBKR LLC

ESMA CFD Rules Implementation at IBIE and IBCE

Introduction
A London Gold CFD enables you to have exposure to price movements of physical Gold without actually owning it. A London Gold CFD is an agreement between you and IBKR to exchange the difference in price of the underlying over a period of time. The difference to be exchanged is determined by the change in the reference price of the underlying. Thus, if the price of physical Gold traded on the London bullion market rises and you are long the CFD, you receive cash from IBKR and vice versa. A London Gold CFD can be bought long or sold short to suit your view of market direction in the future.

Contract Specifications

Contract IBKR Symbol Per Trade Fee Minimum per Order Multiplier
London Gold XAUUSD 0.015% USD 2.00 1
London Silver XAGUSD 0.03% USD 2.00 1

Price Determination
The IBKR London Gold and Silver CFDs reference physical Gold and Silver traded on the London bullion market. The London bullion market is a wholesale over-the-counter market for the trading of precious metals. Trading is conducted among members of the London Bullion Market Association (LBMA). Most of the members are major international banks.

IBKR receives quote streams from approximately 10 such major banks, in much the same way it does for cash forex. IBKR Smart routes between the banks, and the best available price at any given time becomes the reference price for the CFDs. IBKR does not add a spread to the banks’ quotes.

Low Commissions and Financing Rates: Unlike other CFD providers IBKR charges a transparent
commission, rather than widening the spread. Commission rates are only 0.015% for London Gold and 0.03% for London Silver. Overnight financing rates are just benchmark +/- 1.5% (an additional 1% surcharge is added for retail accounts).

Transparent Quotes: Because IBKR does not widen the spread, the Metals CFD quotes accurately
represent the spreads and price movements of the related cash metal, as described above.

Margin Efficiency: IBKR establishes house-margin requirements based on historic volatility of the
underlying and other factors. Retail clients are subject to regulatory minimum initial margins of 5% for
London Gold or 10% for London Silver. 

Trading Permissions: Same as for Share and Index CFDs.

Market Data Permissions: Metals CFD market data is free, but a permission is required for system
reasons.

Worked Trade Example (Professional Clients):

You purchase 100 XAUUSD CFDs at $1,942.5 for USD 194,250 which you then hold for 5 days.

Closing the Position

CFD Resources
Below are some useful links with more detailed information on IB’s CFD offering:

CFD Product Listings

CFD Commissions

CFD Financing Rates

CFD Margin Requirements

CFD Contract Specifications

Frequently asked Questions

Are short Metals CFDs subject to forced buy-in?
No.

Can I take delivery of the underlying metal?

No, IBKR does not support physical delivery for Metals CFDs.

Are there any market data requirements?
The market data for Metal CFDs is free, and is included the market data for Index CFDs. However, you need to subscribe to the permission for system reasons. To do this, log into Account Management, and click through the following tabs: Settings/User Settings/Trading Platform/Market Data Subscriptions. Alternatively you can set up an Index or Metals CFD in your TWS quote monitor and click the “Market Data Subscription Manager” button that appears on the quote line.

How are my CFD trades and positions reflected in my statements?
If you are a client of IBKR (U.K.) or IBKR LLC, your CFD positions are held in a separate account segment identified by your primary account number with the suffix “F”. You can choose to view Activity Statements for the F-segment either separately or consolidated with your main account. You can make the choice in the statement window in Account Management.

If you are a client of other IBKR entities, there is no separate segment. You can view your positions normally alongside your non-CFD positions.

In what type of IB accounts can I trade CFDs e.g., Individual, Friends and Family,
Institutional, etc.?

All margin and cash accounts are eligible for CFD trading. 

Can I trade CFDs over the phone?
No. In exceptional cases we may agree to process closing orders over the phone, but never opening
orders.

Can anyone trade IB CFDs?
All clients can trade IB CFDs, except residents of the USA, Canada, Hong Kong, New Zealand and
Israel. There are no exemptions based on investor type to the residency-based exclusions.

Leveraged FX Currency Restrictions for Israeli Retail Clients

Due to a June 2018 ruling by the Israeli financial court, Interactive Brokers is no longer permitted to offer spot forex trading to Israeli retail clients. While IBKR's forex offering is a deliverable "spot" transaction, the ruling interpreted a 2014 amendment to Israeli Securities Law 5728-1968 to cover spot/cash transactions in addition to derivative/contract style transactions.

The restriction applies only to clients deemed to be "retail" investors.  Non-retail investors (i.e. Qualified Investors and clients who are included in the First Schedule of the Israeli Securities Law 1968) are exempt from this restriction.
The new forex restriction goes into effect on 1 August 2018:
 • Forex transactions that would create a negative balance or would increase a pre-existing negative balance in either component currency will not be allowed to Israeli retail clients.
 • The negative cash balance test applies only to the component currencies and for the cash movements created directly by the forex trade. There is no restriction regarding the creation of negative balances by other means such as cashiering activity or trading activities in securities (stocks, bonds, options, etc).
The relevant ISA regulation can be found here (ISA_6025) with sections 44L-M defining the relevant issues.
 
Example: Prohibited Transaction
 
An account is not allowed to go negative cash upon execution of a cash conversion or FX trade. 
Have USD 1,000 and try to buy EUR 3,000 @ 1.17 USD-EUR (USD Value of 3,510) would create a negative balance of USD -4,510.
Currency Cash Cash
ILS 10,000 10,000
USD 1,000 -2,510
EUR 0 3,000
Example: Permitted Transaction
 
The rule will not prevent you from trading on margin or engaging in any other investment transaction on the IBKR Platform.
 
Example: Having USD 1,000 and buying stocks worth USD 3,000 USD would create a balance of
USD -2,000.
Currency Cash Stock Cash Stock
USD 1,000 0 -2,000 3,000

Example: Having USD 1,000 and converting to ILD, value of ILS 3,600 (1 USD = 3.6 ILS) 

Currency
Cash
Cash
ILS
0
3,600
USD
1,000
0

Example: Have USD 1,000 USD and withdraw EUR 600

Currency
Cash
Cash
EUR
0
-600
USD
1,000
1,000

 

Procedure

In order to be consider a "Qualified Investor" IB requires client to meet the following criteria and procedural requirements.

Qualified Investor qualification need to be recertified every 3 years.

For Individuals

Individuals, which comply with at least one of the following alternatives:

 1. Total value of Liquid Assets greater than NIS 8 million; or
 2. Annual income in each preceding two years is greater than NIS 1.2 million or the income of the Household to which he belongs is greater than NIS 1.8 million.; or
 3. Total value of Liquid Assets greater than NIS 5 million and the annual income in each proceeding two years is greater than NIS 600,000 or such annual income of the Household to which he belongs is greater than NIS 900,000.

"Liquid Assets" means cash, deposits, securities, equities and funds.

"Household" means an individual and the persons living with him or who are dependent on him for their living.

The client must:

 • compete the Qualified Investor Representation form and
 • provide a written signed confirmation from a registered attorney or accountant certifying their qualification. This certification should be no older than 3 months.

For Corporates

The following entities can be exempted:

 1. Authorized mutual funds or fund managers
 2. Provident funds or fund managers
 3. Insurers
 4. Banking corporations
 5. Portfolio managers
 6. Investment advisors, who acquire for themselves
 7. Stock Exchange members
 8. Underwrites, who buy for themselves
 9. Venture capital funds
 10. Corporations (including funds, partnerships) other than corporations which were incorporated for the purpose of purchasing securities in a specific offer, with equity exceeding 50 million NIS
 11. Corporations, wholly owned by one of the aforementioned investors

Entities qualifying under exemptions 1-9 must provide confirmation of their status from a governmental register.
Entities that wish to be considered under exemptions 10 and 11 must:

 • complete the Qualified Investor Representation form and
 • provide a written signed confirmation from a registered attorney or accountant certifying their qualification. This certification should be no older than 3 months.
   

Forex Execution Statistics

Overview: 

IBKR clients can now analyze the quality of their forex executions in comparison to forex trades by other IBKR customers through the FX Browser tool in Client Portal. The tool provides transaction data for the 15 forex transactions that occur immediately before and after in the same currency pair of the client's transaction.

Note:

The number of transactions may be limited to fewer than the stated 15 as the NFA also has placed a 15 minute window on the query. Meaning, if within a 15 minute window before and after the customer's execution there are fewer than 15 executions the customer's query will return only those executions which occurred within the time window.
 

Accessing the FX Browser Tool
To Access the FX Browser tool, login to Client Portal using the Login button on our website. Click the Help menu (question mark icon in the top right corner) followed by Support Center. Please note, at this time only data for the live account will be provided.

 

From there, select "See Trades on IBKR's FX Platform" from the list of Information & Tools:

 

Submitting a Query

When the FX Browser is launched, you will be presented with the following screen:

 

Please note that only Trade Date is a mandatory field in the query. When clicking on the Trade Date field, a calendar widget will populate and allow you to select your trade date. Only transactions from the last 6 months will be available to search.

 

Active customers may wish to limit the results by further selecting the currency pair, side or time of the execution.

Once the desired query has been entered, click on the Submit button.

The next screen will display the list of executions for the given account on the specified day. From there, you may select the execution you wish to receive the execution statistics on.

 

Once the execution you wish to view has been selected, click the "Download NFA Report" button.


 

Reading the Report
The results will be returned in a new tab and will contain the 15 executions before and 15 executions after the trade you selected on the previous screen. Per the note above, if fewer than 15 executions occurred in the 15 minute time frame only those executions will be displayed.

The query results will include the following information:

 • Execution date and time, as expressed in Eastern time
 • Side (buy or sell)
 • Quantity (of Transaction Currency)
 • Currency pair
 • Execution price
 • Commissions and other charges assessed by the FDM
 • Currency denomination of commissions

Your trade will be marked as Trade Number "0" and the trades before and after your trade will be numbered from 1 to 15.

 

Error Messages

If the search criteria you enter does not bring up any trade information, you will be presented with the following error message:

 

Syndicate content